Onderhoud speelvoorzieningen

In 2011 kwam de gemeente naar de wijken met de boodschap dat er teveel speelplekken waren en te weinig geld om die allemaal te onderhouden. Daarom hadden ze per wijk een inventarisatie gemaakt hoeveel geld er voor welk aantal speelplekken beschikbaar was. Voor Woldwijck hield dit in dat er 8 speelplekken van de op dat moment 28 speelplekken konden blijven. Kortom of de wijk even wilde aangeven welke 20 speelplekken konden verdwijnen. Stichting Platform Woldwijck heeft toen gezegd dat er andere oplossingen te vinden zijn.

Commissies zijn op pad gegaan (huis aan huis) om bewoners te vragen of die wilden meewerken om de speelplekken te behouden. Want het plan was, en is nog steeds, alleen uitvoerbaar met behulp en voldoende draagvlak van bewoners. Nadat er genoeg draagvlak vanuit de bewoners was, zijn de bestuursleden opnieuw met de gemeente om tafel gegaan. Hieruit is in 2014 de Uitvoeringsovereenkomst speelvoorzieningen Woldwijck ontstaan.

Dit houdt o.a. in dat het geld wat de gemeente wilde steken in het onderhoud van 8 speelplekken naar Stichting Platform Woldwijck gaat en dat zij, samen met de bewoners, ervoor zorgen, dat speelplekken behouden kunnen blijven doordat bewoners het onderhoud doen en Stichting Platform Woldwijck hierin faciliteert. Vanuit het wijkbudget mag er geld bijgelegd worden en geld wat jaarlijks overblijft, hoeft niet terug naar de gemeente maar mag gespaard worden voor grotere uitgaven op termijn. Dit geld is wel geoormerkt en mag nergens anders voor gebruikt worden.

Andere afspraken zijn dat de Gemeente:

 • blijft wettelijk aansprakelijk voor de speeltoestellen,
 • voert groot onderhoud aan de speelvoorzieningen in Woldwijck uit op voorwaarde dat de bewonersorganisaties daarvoor geld beschikbaar stellen,
 • geeft binnengekomen meldingen over speelvoorzieningen door aan de bewonersorganisatie
 • zorgt voor de jaarlijkse inspecties van de speelvoorzieningen,
 • verwijdert speelvoorzieningen die weinig gebruikt of niet onderhouden worden, na instemming van de bewonersorganisaties,
 • aanspreekpunt is de samenwerkingsorganisatie van de gemeente Midden-Groningen, de Ibor (Integraal beheer openbare ruimte). Stukken (rapporten) kunnen eveneens worden aangeleverd bij Ibor;
 • de gemeente is en blijft eigenaar van de grond en de speelvoorzieningen. Inclusief eventueel nieuw te plaatsen speelvoorzieningen
 • de gemeente is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de speelvoorzieningen en de daarop aanwezige speeltoestellen.

Verantwoordelijkheid bewonersorganisatie:

 • het uitvoeren van klein onderhoud. Waaronder ook het onderhouden van de valondergrond en het verwijderen van (katten)poep; Inclusief het beheer en klein onderhoud van de banken en de houten afscheidingen.
 • reparatiewerkzaamheden aan de speelvoorzieningen worden vooraf en achteraf aan Ibor gemeld;
 • verzorgt de visuele controle van de speelvoorzieningen en stelt daarvan een rapport op. Deze rapporten worden per half jaar aangeleverd aan Ibor;
 • zorgt per speelplaats voor één of meerdere contactpersonen die gebreken dagelijks kunnen melden bij de bewonersorganisatie;
 • het jaarlijks vervangen van het zand in de zandbak;
 • ruimt zwerfvuil op rondom de speelvoorzieningen;
 • draagt financiële verantwoordelijkheid voor groot onderhoud, klein onderhoud en vervanging van alle speeltoestellen in Woldwijck.

U zult begrijpen dat leden van de bewonersorganisaties dit niet voor zoveel speelplekken zelf kunnen en willen doen. Zij proberen daarom voor iedere speelplek een groep bewoners te vinden om dit onderhoud te doen. Schoffelen en opruimen kunnen bewoners onderling zelf regelen. Bij zaken zoals vervangen van zand, nieuwe onderdelen/hout of verf melden de contactpersonen dat bij de bewonersorganisatie zodat de financiële kant geregeld kan worden. Na de financiële toezegging kunnen de bewoners dergelijk onderhoud oppakken. Is het onderhoud te groot dan zal de gemeente erbij betrokken worden door de bewonersorganisatie om het professioneel op te lossen, indien het geld daarvoor is want dat moet de wijk wel zelf betalen. Blijkt dat speelplekken niet worden onderhouden dan zullen ze op termijn geruimd worden.

Alle huidige en nieuw te kopen toestellen voldoen aan de gestelde normen en worden via en met behulp van de gemeente aangekocht. Zand moet altijd een schoonzandverklaring hebben.

Contactmogelijkheden van de diverse bewonersorganisaties vind u achterop de krant in het colofon.

Waarom moeten bewoners dit zelf doen.

Door het beleid en de financiële positie van voor 2011 werden er op verzoek van bewoners speelplekken gecreëerd door de gemeente. Echter door de bekende verschuivingen van verantwoordelijkheden zijn er grote tekorten bij gemeenten ontstaan. Hierdoor moet de gemeente bezuinigen. 1 van de vele bezuinigen betreft de speelplekken. Het nieuwe beleid sinds 2011 is: er zijn teveel speelplekken en te weinig geld. De gemeente wilde het aantal speelplekken terugdringen en voor elke wijk een bepaald budget vaststellen voor onderhoud van de overblijvende speelplekken. Dit is gemeente breed en treft elke wijk. Woldwijck was de eerste die erop insprong waarna veel wijken zijn gevolgd.

Er zit een groot verschil tussen onderhoudskosten door de gemeente of door bewoners.

Als de gemeente bv. zand moet vervangen hangt daar al snel een prijskaartje van €1500 aan. Hier komen werkuren, loonkosten, vervoer, zand e.d. aan te pas.

Als bewoners het doen dan zijn de kosten tussen de €200 en €700, afhankelijk van de diepte en grote van een zandbak. Bewoners graven het zand zelf uit en leggen het op een bereikbare plek, een bedrijf komt nieuw zand brengen en neemt de oude weer mee, bewoners vullen vervolgens de zandbak weer. De enige kosten zijn het zand en vervoer. Plus dat men kan “shoppen” waar ze het goedkoopst terecht kunnen (uiteraard onder de geldende voorwaarden). De gemeente is vaak gebonden aan contracten met vooraf besproken leveranciers. En soms is het mogelijk dat alle bewoners het op 1 bepaalde dag afspreken dan hoeft de vervoerder maar 1 keer te rijden en scheelt het nog meer kosten. Dit voorbeeld betreft ook andere werkzaamheden zoals groenonderhoud, verven, vervangen van kleinere onderdelen. Dit scheelt zulke enorme kosten dat wij voor het beschikbare bedrag van 8 speelplekken er meer dan 20 kunnen onderhouden.

Stichting Platform Woldwijck vond en vindt nog steeds speelplekken belangrijk voor de samenhang in de wijk. Het is een plek voor kinderen en ouders om elkaar te ontmoeten. Speelplekken maken de wijk aantrekkelijk. Voor jonge mensen op zoek naar een nieuwe woning is het aantrekkelijker als er een mooie speelplek in de buurt is i.p.v. dat kinderen ver weg en uit het zicht moeten spelen. Daarom is het eveneens voor toekomstige verkopers, die misschien geen kinderen meer hebben, een uitdaging om de speelplek aantrekkelijk te houden.

Gemeenten leggen geen nieuwe speelplekken meer aan en ruimen speelplekken die niet onderhouden worden op. Daarom is het zaak om speelplekken optimaal en zo lang mogelijk te onderhouden. En om te proberen door goedkoop onderhoud zoveel mogelijk te (be)sparen, zodat we in de toekomst ook iets ouds en aftands kunnen vervangen door iets nieuws.

Nieuwe toestellen.

Nieuwe toestellen moeten aan veel keurmerken voldoen en kunnen niet zomaar even gekocht worden bij de speelwinkel om de hoek. De toestellen zijn daardoor enorm duur. We hebben destijds alle speeltoestellen overgenomen na een soort APK waarbij eerst alle achterstallig onderhoud en vervangingen nog door de gemeente werd gedaan. Bedenk echter wel bij vervanging, dat het geld over de 3 deelwijken (Oost, Midden, West) verdeeld moet worden op een eerlijke manier. Daarom sporen we bewoners altijd aan om te kijken naar andere mogelijkheden voor financiering of cofinanciering. Door bv. fondsen aan te schrijven. Hebben bewoners hier hulp bij nodig dan zijn er vrijwilligers en professionals beschikbaar om hierbij te ondersteunen. Tevens word er i.s.m. de gemeente gekeken welke mogelijkheden er zijn en waar toestellen aan moeten voldoen. Zij bemiddelen tussen ons en verkopers omdat zij de eisen goed kennen en eindverantwoordelijk zijn. Het kan eveneens gebeuren dat de gemeente een speeltuin ergens anders geruimd heeft en de toestellen hergebruikt kunnen worden. Bij vervanging van meerdere toestellen is het een kwestie van hoeveel geld is er, wat is het meest noodzakelijke en wat is de meest eerlijke verdeling want je kunt niet alle toestellen in 1 gebied plaatsen, terwijl een andere deelwijk niets kan vervangen.

Bewoners(commissies) kunnen natuurlijk altijd in overleg met het platformbestuur om te kijken naar andere vormen van spelen. Denk hierbij eens aan bv. natuurspeeltuinen.

Wilt u meer informatie of zich aanmelden, zie colofon voor de benodigde contactgegevens.