Succesvolle bewonersavond

Op initiatief van het platform Woldwijck werd er op 24 november jl. een bewonersavond georganiseerd. Doel was de bewoners rondom een aantal onderwerpen te informeren en te peilen wat er leeft onder de inwoners van onze wijk. Het bestuur van het platform hoopte zo handvatten te krijgen waar het wijkbudget voor 2012 aan besteed zou kunnen worden.

Harrie de Keijser, voorzitter van het platform, vertelde waar o.m. het wijkbudget in 2011 aan is besteed. Gina Kok vertelde over de stand van zaken m.b.t. jongeren. Eric Kelders praatte ons bij over de ontwikkelingen op en rond de Pleiaden. Hij begon met te vertellen dat de C1000 geen Jumbo zal worden. Martien Vossen, voorzitter van het wijkcentrum, gaf de stand van zaken weer rondom het nieuwe wijkcentrum. Na de pauze ontstond er een verfrissende gedachtewisseling over wensen en suggesties voor 2012. Dit geschiedde onder deskundige voorzitterschap van de dagvoorzitter Hans Raspe. Hier kwamen o.a. problemen aan de orde die gedeeld werden met de aanwezige wijkagent. Het bestuur van het platform zal de komende tijd alles op een rijtje zetten en pogen alle verkregen informatie om te zetten in concreet beleid. Tevens zullen de contacten die het bestuur heeft met o.a. de gemeente en Kwartier Zorg & Welzijn benut worden om op basis van deze informatie aandacht te vragen voor genoemde knelpunten en problemen. Wij zullen u via onze website en uiteraard in de volgende wijkkranten hierover uitgebreid informeren. Vast staat dat we het volgend jaar weer een bewonersavond zullen organiseren. De opkomst was geweldig. Maar liefst 70 bewoners waren van de partij.